Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2019.

Inhoud

1. Toepasselijkheid
2. Disclaimer en beperkte aansprakelijkheid
3. Intellectuele eigendom
4. Klachten en vragen

1.Toepasselijkheid

Door popula.nl te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden zelf. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de meest recente voorwaarden.

2. Disclaimer en beperking aansprakelijkheid 

Wij hebben met de grootst mogelijk zorg en aandacht popula.nl samengesteld. Alhoewel daarbij getracht is juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via popula.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op popula.nl zijn voor eigen rekening en risico.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan of gebruik van popula.nl en/of de (on)bereikbaarheid van popula.nl waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via popula.nl Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van onze kant.

3. Intellectuele Eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, codes en de vormgeving van de popula.nl waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij ons of onze licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van popula.nl slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor van ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen.

Ten aanzien van eventuele vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van popula.nl, al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden (aan)geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker verleent ons door inzending van zijn bijdrage het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: in print, lineair of non lineair en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden verband houdend met gebruik hiervan op de hiervoor weergegeven wijze(n).

popula.nl is alleen bedoeld voor eigen persoonlijke raadpleging via browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van popula.nl op internet is in het kader van persoonlijk gebruik in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de content wordt aangeboden. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link of een embedded player. Overneming, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van popula.nl ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

4.Klachten en vragen

Voor klachten en andere vragen kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.